ส 32102 ประวัติศาสตร์

          
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 บินลัดฟ้าศึกษาอารยธรรมโลก

                     1.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส (เมโสโปเตเมีย)
                    2.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนส์ (อียิปต์)
                    3.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)
                    4.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (อารยธรรมอินเดีย)
                    5.อารยธรรมกรีก
                    6.อารยธรรมโรมัน
                    7.การติดต่อระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
                    8.อิทธิพลของอารยธรรมโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
                       แหล่งอ้างอิง(Reference)
          
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เปิดประตูสู่อารยธรรมโลก

                     เปิดประตูสู่อารยธรรมโลก    >>>    Dowload
                     PowerPoint    >>>    Download PowerPoint

          
ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เหตุการณ์โลกน่ารู้

                    1. ระบอบฟิวดัล
                    2. สงครามครูเสด
                    3. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
                    4. การค้นพบและการสำรวจทางทะเล
                    5. การปฏิรูปศาสนา
                    6. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
                    7. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
                    8. แนวคิดเสรีนิยม จักรวรรดินิยมและชาตินิยม
                    แหล่งอ้างอิง(Reference)

          
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติยุโรป

                     ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติยุโรป    >>>    Dowload
                     PowerPoint    >>>    Download PowerPoint

Comments

comments