รายวิชา  32102  ประวัติศาสตร์           บัตรความรู้ที่  2.2                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 เรื่อง  สงครามครูเสด                                                                  สอนโดย  นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์

เรื่อง  สงครามครูเสด

 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/2  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ

และการเมืองเข้าสู่โลกปัจจุบัน 

สงครามครูเสด

เป็นสงครามทางศาสนาระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิม  เกิดขึ้นระหว่างปี  ค.ศ.1096  และสิ้นสุดลงในค.ศ.  1291 ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลาประมาณ  200 ปี  รวม 9  ครั้งเป็นสงครามที่มีอิทธิพลต่อยุโรปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต  การเมือง  เศรษฐกิจและอื่น ๆ  มากกว่าเหตุการณ์ใดๆ  ในประวัติศาสตร์สมัยกลาง

              แผนที่การเดินการทางของนักรบครูเสดครั้งแรกในสงครามครูเสด

ที่มา :  http://www.artsmen.net/artsmen/postboard/photo/artsmen-dot-net

 

สาเหตุของการเกิดสงครามครูเสด

            1.  ความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลาม  ชาวเติร์กที่มีถิ่นฐานในเอเชียกลางซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้เข้าไปยึดครองนครเยรูซาเล็มในดินแดนปาเลสไตน์  ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคริสต์นิยมไปแสวงบุญ  ถูกชาวมุสลิมขัดขวางและลอบสังหาร  สำนักวาติกันซึ่งเป็นองค์กร     สูงสุดของศาสนาคริสต์ได้เรียกร้องให้ชาวคริสต์ไปร่วมรบและแย่งชิงดินแดน  โดยนักรบทุกคนจะติดเครื่องหมายกางเขนซึ่งถูกเรียกว่า  Crusader  จึงเป็นที่มาของชื่อสงครามครูเสด

                  เครื่องหมายกางเขนในสงครามครูเสด                          เหตุการณ์สู้รบที่นครเยรูซาเล็ม

ที่มา  :  http://g.thimgtn.baidu.com/aladin/u=2786309902,1340007508&fm=0 ,

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1099jerusalem.jpg

 

            จักรพรรดิอะเล็กซีอุสที่  1 คอมนีนุส  แห่งโรมันตะวันออก(ไบแซนไทม์)ได้ส่งสาส์นไปยังกรุงโรมเพื่อขอความช่วยเหลือจากสันตะปาปาเออร์บานที่  2  ให้ช่วยขับไล่ชาวมุสลิมออกจากนครเยรูซาเล็ม  สันตะปาปาจึงทรงประกาศให้มีการแย่งชิงดินแดนกลับคืน  โดยทรงกล่าวสุนทรพจน์ต่อขุนนาง ชาวไร่  ชาวนา ข้าทาส  ที่ประเทศฝรั่งเศสให้เห็นความจำเป็นที่ต้องทำสงครามเพราะเป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าและผู้ร่วมรบทุกคนจะได้ขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเสียชีวิตในดินแดนของพระเจ้า

การประชุมของพระสันตะปาปาเออร์บานที่  2 ที่ประเทศฝรั่งเศส 

ที่มา  : http://en.wikipedia.org/wiki/File:CouncilofClermont.jpg

 

2.  เหตุผลทางการเมือง  สถาบันศาสนามีอิทธิพลทางการเมือง  สันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอริก  เป็นผู้ประกอบพิธีถวายมงกุฎแก่กษัตริย์และจักรพรรดิแห่งโรมันในนามของพระเจ้า  ได้ชักนำกษัตริย์ดินแดนต่าง ๆ  ส่งกองทัพไปรบกับชาวมุสลิม  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนจักรและเป็นการตอบสนองนโยบายสันตะปาปาเพื่อความมั่นคงในดินแดนของตน

            3.  การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  พ่อค้าชาวอิตาลีได้รับผลประโยชน์จากการขนส่งทหารและเสบียงอาหารให้กับกองทัพครูเสดไปยังนครเยรูซาเล็ม 

ผลของสงครามครูเสด

1.  ชาวคริสต์ได้รับชัยชนะในสงครามครั้งที่  1  สามารถสร้างเขตการปกครองชาวคริสต์ในดินแดนปาเลสไตน์ ส่วนครั้งอื่น ๆ  พ่ายแพ้ต่อชาวมุสลิมและถูกยึดครองฐานที่มั่น สงครามจึงยุติลง

2.  ทำให้ชาวตะวันตกได้พบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

3.  เกิดการฟื้นตัวและความเจริญในด้านการค้า  มีการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่สามารถเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาไปยังทวีปเอเชียได้สำเร็จ

4.  เกิดการตื่นตัวทางการศึกษาและการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรก  มีสำนักการสอน อคาเดมี  ของเพลโต้  นักปรัชญาชาวกรีก  และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกคือ  มหาวิทยาลัยซาเลอโน (Salerno)  ก่อตั้งเมื่อคริสต์ศตวรรษที่  9  ที่ประเทศอิตาลี

 

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก  มหาวิทยาลัยซาเลอโน  ประเทศอิตาลี

                      ที่มา : http://cms.toptenthailand.net/file/picture/20131209145129103/20131209145129103.jpg

5.  มีการสร้างผลงานด้านศิลปกรรมที่แสดงถึงความมั่งคั่งเช่น  มหาวิหารกอธิก

6.  การปกครองด้วยระบอบฟิวดัลเสื่อมลงเนื่องจากชาวนาและข้าทาส  เป็นอิสระ

7.  พวกเจ้านายหรือลอร์ดยากจนลงไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายในสงครามได้  กษัตริย์จึงมีอำนาจกลับคืน

 

สรุป  สงครามครูเสดที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์กับอิสลามเพื่อแย่งชิงดินแดน   นครอันศักดิ์สิทธิ์  เยรูซาเล็มนั้น  เมื่อสงครามยุติลงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น  ด้านวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การค้า  การศึกษา  ศิลปะ  การปกครอง  ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าจนถึงยุคปัจจุบัน

 

 

 

 

รายวิชา  32102  ประวัติศาสตร์           บัตรกิจกรรมที่  2.2                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

เรื่อง  สงครามครูเสด                                                                   สอนโดย  นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์

 

เรื่อง  สงครามครูเสด

 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/2  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ

และการเมืองเข้าสู่โลกปัจจุบัน 

กลุ่มที่.............  ม......../..........  สมาชิกในกลุ่ม

1........................................................................เลขที่..............ประธานกลุ่ม

2........................................................................เลขที่..............สมาชิก

3........................................................................เลขที่..............สมาชิก

4........................................................................เลขที่..............สมาชิก

5........................................................................เลขที่..............สมาชิก

 

กิจกรรม  ให้นักเรียนรวมกลุ่ม  5-6  คนร่วมกันศึกษาบัตรความรู้และทำกิจกรรมที่  2.2 พร้อมเตรียมนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

1.       สงครามครูเสดเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด

 

                                  กองทัพชาวคริสต์ในสงครามครูเสด ที่มา : https://encrypted-tbn1.gstatic.com/

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

 

2.  ผลของสงครามครูเสดเป็นอย่างไร

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

 

     

3.  อิทธิพลของสงครามครูเสดที่ส่งผลต่อโลกในยุคปัจจุบันมีด้านใดบ้าง

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

 

            4.  ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาสงครามครูเสดเป็นอย่างไร

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

                                               

 

                            ลงชื่อ....................................................ประธาน/สมาชิก

                                                               (.....................................................)

                                                         ............/..................../....................