รายวิชา  32102  ประวัติศาสตร์           บัตรความรู้ที่  2.3                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

เรื่อง  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ                                                      สอนโดย  นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์

เรื่อง  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/2  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ

และการเมืองเข้าสู่โลกปัจจุบัน 

การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)

            หมายถึง  การเกิดใหม่ (rebirth)  ของภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมและวรรณกรรมของกรีกและโรมันในสมัยกลางของประวัติศาสตร์ยุโรป  ช่วงคริสต์ศตวรรษที่  13-16  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตกหลุดพ้นจากอำนาจของขุนนางและศาสนจักร  สามารถแสวงหาเสรีภาพและความคิดเมืองฟลอเรนซ์  ประเทศอิตาลี จึงเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการสมัยคลาสสิกนี้

 

เมืองฟลอเรนซ์  ประเทศอิตาลี  ที่มา  :  http://cherokee.exteen.com/20080401/entry-1

            สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

1.       ความก้าวหน้าด้านการศึกษาและการค้า  ทำให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ  มีเมืองศูนย์กลางการค้าเช่น  เมืองฟลอเรนซ์  เมืองมิลาน   เป็นต้น 

2.       การหลุดพ้นจากอำนาจของขุนนางและศาสนจักร  ทำให้เกิดเสรีภาพและแนวคิดใหม่ๆ

ที่เรียกว่า  แนวคิดมนุษยนิยม  ที่เปลี่ยนความสนใจด้านศาสนาไปสู่เรื่องทางโลกที่มีเหตุผล ซึ่งกลายเป็นพลังกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความเชื่อมั่นในสติปัญญาและความสามารถของปัจเจกบุคคล

ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

ด้านวรรณกรรม

-  เปทราก   ชาวอิตาลี  เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง

มนุษยนิยม  มีผลงานวรรณกรรมที่เรียกว่า  งานคลาสสิก  ที่สะท้อนจิตวิญญาณของมนุษย์

-  มาคิ อาเวลลี  แต่งหนังสือเรื่อง  The  Prince  หรือเจ้าชาย ที่สะท้อนแนวคิดในการ

บริหารและการปกครอง ,  ทอมัส  มอร์  ชาวอังกฤษ แต่งหนังสือรัฐในอุดมคติชื่อ  ยูโทเปีย 

ที่มีชื่อเสียงและแพร่หลาย  คำว่ายูโทเปีย  ได้กลายเป็นศัพท์ที่หมายถึงรัฐในอุดมคติ

            -  โยฮันน์  กูเดนเบิร์ก  ได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์และระบบการพิมพ์แบบเรียงตัวอักษร   เช่นจัดพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลเผยแพร่ 

            -  วิลเลียม  เชกสเปียร์ เขียนบทละครเรื่อง โรเมโอและจูเลียต  ที่สะท้อนถึงความหลากหลายของปัจเจกชน  อารมณ์และความรู้สึก  ซึ่งได้รับความนิยมนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีเรื่อง  เวนิส  วานิส , คิงเลีย ,  แมกเบทและฝันกลางฤดูฝน

 

 

ภาพยนตร์เรื่อง  โรเมโอและจูเลียต  ที่มา  :  http://www.pichate1964.com/mv/juliet.html

ด้านศิลปกรรม 

-  ผลงานที่โดดเด่นคืองานด้านจิตรกรรมของเลโอนาร์โด ดา  วินชี  ชาวอิตาลี  ผลงานภาพ

ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงคือ  “Mona  Lisa”  ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประเทศฝรั่งเศส 

-  ไมเคิล  แองเจโล  มีผลงานจิตรกรรมบนฝาผนัง  ภาพแกะสลักรูปปั้นเดวิทและลา ปิเอดา

 

   

             ภาพเขียนโมนา  ลิซา                           รูปปั้นเดวิท                          ภาพแกะสลัก ลา ปิเอดา

ที่มา  :  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Mona_Lisa.jpg ,

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelangelo%27s_David.JPG ,

    https://yaadayaada.files.wordpress.com/2008/11/pietadsc06830.jpg

 

 

-  มาซักซิโอ  จิตรกรชาวอิตาลีคนแรกที่นำเทคนิคการวาดภาพ  3  มิติมาใช้

-  วิหารกอทิก  เป็นศิลปะที่โดดเด่นในสมัยกลาง มีลักษณะโค้ง แหลม โดยมีพัฒนาการมาจากศิลปะโรมาเนสส์ของโรมัน

  

                       มหาวิหารศิลปะกอทิก  ฝรั่งเศส     สถาปัตยกรรมศิลปะโรมาเนสส์  ฝรั่งเศส

                                ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reims_Kathedrale.jpg ,

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Issoire-saint-austremoine.jpg/                    200px-Issoire-saint-austremoine.jpg

และศิลปะบาโรกในฝรั่งเศสที่นิยมความหรูหราอลังการ และศิลปะโรโกโก ที่เน้นความกลมกลืน

พระราชวังแวร์ซายส์ 

             พระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศส  ศิลปะบาโรก                สถาปัตยกรรม  ศิลปะโรโกโก

                          ที่มา : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Versailles_Palace.jpg

                          http://juthalukm.files.wordpress.com/2011/09/27696252_b3cf7aeb821.jpg

 

สรุปมรดกทางวัฒนธรรมของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

            1.  ด้านวรรณกรรม  เช่น  บทเพลงรัก  ,  เจ้า  ,  ยูโทเปีย  ,  โรมีโอ  จูเลียต 

            2.  ด้านศิลปกรรม  เช่น  ภาพวาดโมนา ลิซา , ภาพแกะสลัก ,วิหาร , พระราชวังแวร์ซาย

            3.  แนวคิดมนุษย์นิยมที่ส่งเสริมการใช้หลักเหตุผลแทนความเชื่อที่งมงาย

            4.  การคิดค้นแท่นพิมพ์ช่วยให้การศึกษาขยายตัวอย่างกว้างขวาง

                                     

 

 

 

รายวิชา  32102  ประวัติศาสตร์           บัตรกิจกรรมที่  2.3                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

เรื่อง  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ                                                      สอนโดย  นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์

เรื่อง  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/2  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ

และการเมืองเข้าสู่โลกปัจจุบัน 

กลุ่มที่.............  ม......../..........  สมาชิกในกลุ่ม

1........................................................................เลขที่..............ประธานกลุ่ม

2........................................................................เลขที่..............สมาชิก

3........................................................................เลขที่..............สมาชิก

4........................................................................เลขที่..............สมาชิก

5........................................................................เลขที่..............สมาชิก

 

กิจกรรม  ให้นักเรียนรวมกลุ่ม  5-6  คนร่วมกันศึกษาบัตรความรู้และทำกิจกรรมที่  2.3 พร้อมเตรียมนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

1.       ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

การค้าทางทะเลในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/88/2088/images/Generl/1421/treasure_fleet.jpg

     .......................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................

   

2.       ความเจริญที่สำคัญในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการมีด้านใดบ้าง

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

3.       อิทธิพลความเจริญในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มีต่อโลกยุคปัจจุบันมีอะไรบ้าง

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

. ...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................

4.        ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการมีอะไรบ้าง

    .....................................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................

                                                                    

 

    ลงชื่อ...............................................ประธาน/สมาชิก

                                                                          (................................................)

                                                                                  ............./................/....................